AMSOIL – The first in Synthetics

Obchodní podmínky a GDPR

Obchodní podmínky a reklamační řád internetového obchodu www.amsoil.cz

Kontaktní údaje a doručovací adresa prodávajícího:

A – SHIFT s.r.o
IČO: 27563383
DIČ: CZ27563383

Obchodní 25
Most – Velebudice
434 01

Telefon: +420 775 113 255
web: www.amsoil.cz
E-mail: info@amsoil.cz

I. OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.amsoil.cz. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky. Vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí zejména občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb. v platném znění).

2. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva, kterou uzavírá ne jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel.

Prodávající – společnost A – SHIFT s.r.o., se sídlem Švermova 128, Liberec XX-Ostašov, 460 10 Liberec,
IČO: 27563383.

Kupující/spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3. Předmět smlouvy

Předmětem kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a kupujícím je zboží Prodávajícího, jehož položky jsou výslovně uvedeny v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Název zboží, jeho označení kódem produktu a jeho hlavní charakteristiky jako váha, rozměry, kapacita, cena, a ostatní údaje jsou uvedené Prodávajícím v elektronickém katalogu zboží na www stránkách www.amsoil.cz a dále rovněž v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách Prodávajícího. Obrázky u zboží mohou být pouze ilustrační. Rozhodující je popis produktu, kde je produkt detailně popsán.

4. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky a reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy.

Prodávající dodá zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího na elektronickém formuláři, který je k dispozici v internetovém obchodě.

Kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu Prodávajícího kupujícímu s jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího). Prodávající potvrdí přijetí objednávky prostřednictvím informativního emailu zaslaného kupujícímu na jím uvedenou kontaktní emailovou adresu. V příloze tohoto emailu zašle Prodávající kupujícímu výpis objednávky kupujícího. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod.), oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky tak, že objednávka bude kupujícím zaslána rovněž písemnou formou. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Ve smyslu ustanovení § 2132 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. Vlastnické právo tak nepřejde na kupujícího před zaplacením kupní ceny. Nebezpečí škody na věci však na kupujícího přechází již jejím převzetím.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. V případě, že se jedná o smluvní vztah, kde na straně kupujícího vystupuje zahraniční osoba, je rozhodným právem pro posouzení práv a povinností stran české právo. V případě, že je kupní smlouva uzavírána ve dvou jazykových verzích, tj. ve znění českém a ve znění cizího jazyka, je v případě rozporu ve zněních smluv rozhodnou verzí verze česká. Stejně tak platí, že je rozhodné znění obchodních podmínek v českém jazyce, pokud je dostupná i jiná jazyková verze.

Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích nezbytných k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky, stejně jako reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

5. Ochrana údajů

A/ Zaškrtnutím pole „Potvrzuji, že jsem četl a souhlasím s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních údajů“ na webové stránce www.amsoil.cz a odesláním tohoto souhlasu a s ním souvisejících osobních údajů kliknutím na políčko „ODESLAT OBJEDNÁVKU“ tamtéž, provedeným poté, co se kupující seznámil také s níže uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů a poučením ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, (dále jen „Zákon“) kupující souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje v rozsahu, v jakém je uvedl v objednávkovém (a případně též registračním) formuláři, byly zpracovávány společností A – SHIFT s.r.o., se sídlem Švermova 128, Liberec XX-Ostašov, 460 10 Liberec, IČO: 27563383, (dále též jen „správce osobních údajů“) za účelem výkonu práv a plnění povinností vyplývajících z kupní smlouvy. Kupující prohlašuje, že uvedené osobní údaje jsou pravdivé a že ohledně nich je oprávněn tento souhlas udělit. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje po zralé úvaze a na základě svobodné vůle. Souhlasí s tím, že záznam o poskytnutí tohoto souhlasu provedený automatizovaně v elektronických systémech správce osobních údajů bude sloužit jako rozhodující doklad o poskytnutí tohoto souhlasu. Bez předchozího souhlasu se zpracováním kontaktních údajů není možné objednávkový formulář odeslat. Udělený souhlas se týká všech osobních údajů včetně údajů citlivých, které o sobě prostřednictvím formuláře kupující sděluje.

B/ Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu Zákona:

Prodávající tímto jako správce osobních údajů informuje kupujícího o následujících skutečnostech:

 • kupující není povinen správci osobních údajů poskytnout jakékoliv údaje o své osobě ani souhlas s jejich zpracováním a kupující je oprávněn toto odmítnout; poskytuje-li kupující jakékoliv osobní údaje a/nebo souhlas s jejich zpracováním, činí tak zcela dobrovolně;
 • poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoli písemně odvolat na adrese sídla správce osobních údajů, a to v celém rozsahu nebo jen částečně;
 • zpracování osobních údajů kupujícího bude po uplynutí doby, na níž souhlas se zpracováním osobních údajů poskytl, nebo po zániku tohoto souhlasu (při zohlednění rozsahu event. odvolání tohoto poskytnutého souhlasu) bez zbytečného odkladu ukončeno nebo omezeno, pokud správce osobních údajů nebude oprávněn či povinen v něm pokračovat z jiného titulu;
 • osobní údaje kupujícího budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty;
 • osobní údaje kupujícího mohou být zpřístupněny jen osobám k tomu oprávněným v rámci plnění jejich pracovních úkolů, ať již smluvně převzatých nebo plynoucích z právních předpisů, a podléhajícím zákonné či smluvně převzaté povinnosti mlčenlivosti;
 • osobní údaje kupujícího budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě;
 • kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům; na základě písemné žádosti kupujícího je správce osobních údajů jednou za kalendářní rok povinen bezplatně poskytnout informace o osobních údajích zpracovávaných o kupujícím, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné k poskytnutí informace;
 • kupující má právo, domnívá-li se, že správce osobních údajů nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem:
 1. požádat správce osobních údajů o vysvětlení,
 2. požadovat, aby správce osobních údajů odstranil takto vzniklý stav; správce osobních údajů je povinen neprodleně odstranit takto vzniklý stav, je-li žádost kupujícího shledána oprávněnou;
 • kupující má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) s podnětem nebo stížností; pokud správce osobních údajů nevyhoví žádosti kupujícího podle předchozího odstavce, může se kupující na tento úřad obrátit i přímo.

6. Uživatelský účet

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok neužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popřípadě nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

7. Práva a povinnosti Prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat je na uvedenou adresu kupujícího v dodací lhůtě. Při převzetí zásilky od přepravce, obdrží kupující se zbožím i daňový doklad.

Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

Prodávající si dále vyhrazuje právo odmítnout objednávku nebo její část zejména v těchto případech:

– zboží se již nedodává nebo není z jiného důvodu dostupné,

– změnila se výrazným způsobem prodejní cena,

V případě, že uvedená situace nastane teprve po závazném potvrzení objednávky Prodávajícím, může Prodávající případné změny obsahu smluvního závazku upravit dohodou s kupujícím.

8. Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen zboží řádně převzít. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku a v případě výskytu jakýchkoliv závad neprodleně tuto skutečnost oznámit Prodávajícímu.

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal, a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě prováděné reklamy, b) se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je kupující srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

9. Odstoupení od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku

Kupující, který je v postavení spotřebitele (fyzická osoba), má dle ust. § 1829 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem bez uvedení důvodu ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.

Odstoupení je povinen Kupující/spotřebitel učinit písemně a písemné odstoupení spolu se zbožím doručit na svůj náklad zpět Prodávajícímu na doručovací adresu uvedenou shora. Pro posouzení dodržení 14 denní lhůty pro odstoupení od smlouvy je rozhodující okamžik odeslání odstoupení Prodávajícímu. Pro účinné odstoupení musí být zboží vráceno nepoškozené, neopotřebené a bez jakýchkoliv známek užívání. Kupující/spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

Bude-li odstoupení od smlouvy učiněno v souladu s výše uvedenými podmínkami, vrátí Prodávající Kupujícímu/spotřebiteli zaplacenou kupní cenu včetně nákladů na dodání na jeho účet nebo způsobem dohodnutým s kupujícím ve lhůtě do 14 dnů od odstoupení od smlouvy a vrácení zboží. Avšak odstoupí-li Kupující/spotřebitel od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky dříve, než mu Kupující/ spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží odeslal.

V souladu s ust. § 1837 písm. d) a e) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, nemá Kupující/spotřebitel právo odstoupit od smlouvy a vrátit zboží, jedná-li se

 • o dodávku zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (spotřebitele) nebo pro jeho osobu,
 • o dodávku zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

Prodávající má právo odstoupit od již uzavřené smlouvy v případě, že se plnění stane nemožným a dále v případě, že kupující nepřevezme či odmítne převzít objednané zboží.

10. Cena a placení

Ceny zboží jsou uvedené v elektronickém katalogu produktů na www.amsoil.cz u jednotlivých položek. Ceny jsou uvedené v CZK a jsou úplné (tj. zahrnují 21% DPH). Uváděné ceny jsou závazné v okamžiku uzavření kupní smlouvy, tj. v okamžiku potvrzení objednávky. Prodávající vždy při potvrzení objednávky potvrdí taktéž platnost ceny objednaného zboží.

Prodávající si vyhrazuje změny ceny, v případě změny ceny peněžních kurzů, výrazného nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u dodavatelů produktů. V případě, že bude Prodávajícím oznámena kupujícímu cena vyšší, než je uvedená na objednávce, může kupující novou cenu přijmout nebo v případě nesouhlasu od smlouvy odstoupit. V případě, že je nová, platná cena nižší než je cena uvedená na objednávce, bude zboží kupujícímu dodáno za aktuální (nižší) cenu. Pokud již kupující za zboží zaplatil (bankovním převodem) a skutečná cena bude nižší než zaplacená, budou peníze převedeny zpět na účet kupujícího v nejkratším možném termínu. V případě, že skutečná cena bude vyšší a kupující se nerozhodl od smlouvy odstoupit, je kupující povinen doplatit Prodávajícímu rozdíl cen.

Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet Prodávajícího nebo jejím uhrazením v hotovosti v pokladně Prodávajícího či při převzetí. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny.

Možnosti úhrady objednaného zboží:

– na dobírku
– bankovním převodem – platba předem
– platba hotově

Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není stranami dohodnuto jinak.

K ceně zboží budou připočteny náklady na dodání zboží kupujícímu. V případě, že není možné celý obsah objednávky doručit kupujícímu v rámci jedné zásilky, hradí náklady na dodání další nezbytné zásilky kupující.

11. Dodací podmínky

Objednávky kupujících jsou Prodávajícím vyřizovány v pořadí, v jakém mu dojdou. Dodací lhůta zboží je zpravidla 1  týden od potvrzení objednávky Prodávajícím.

12. Odmítnutí odpovědnosti
Přestože výrobce i dovozce učinili všechny možné kroky k tomu, aby informace na těchto stránkách a v aplikačním katalogu / mazacím plánu byly správné a aktuální, výrobce AMSOIL Inc. ani dovozce A-SHIFT s.r.o. nepřebírají odpovědnost za případné chyby nebo opomenutí, ani za žádné přímé, nepřímé nebo následné ztráty nebo škody vyplývající z použití nebo spoléhání na některou z informací obsažených v nich.


II. REKLAMAČNÍ ŘÁD

Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, může kupující, který je spotřebitelem, dle ustanovení § 2169 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující/spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující/spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Kupující/spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující/spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu/spotřebiteli působilo značné obtíže

Kupující může uplatnit reklamaci buď osobně v provozovně Prodávajícího, nebo písemnou reklamací na adresu:

A – SHIFT s.r.o
               Švermova 128
Liberec XX-Ostašov
PSČ 460 10

Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení vada odstraněna na náklady Prodávajícího. Při uznané reklamaci má dále Kupující/spotřebitel nárok na úhradu všech nutných nákladů k uplatnění reklamace. Pokud jsou dány podmínky pro odstoupení od smlouvy z důvodu, které zavinil Prodávající, má Kupující/spotřebitel právo na úhradu veškerého zaplaceného plnění.

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se účastníci nedohodnou jinak. Po uplynutí této lhůty má Kupující/spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy nebo výměnu věci.

Prodávající vydá Kupujícímu/spotřebiteli písemné potvrzení (reklamační protokol) o tom, kdy byla uplatněna reklamace, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení je požadován.

III. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného.

Odesláním elektronické objednávky stvrzuje kupující Prodávajícímu, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění a odeslání objednávky.

Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží vázán.

Další komunikace mezi Prodávajícím a kupujícím je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a kupujícím.

Prodávající má potřebná oprávnění na základě živnostenského zákona, přičemž kontrolu v této oblasti vykonává v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dohled nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, provádí ve vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce. Dozor spojený s ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

Odesláním elektronické objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení uvedená v nich.

Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2019.

_____________________________________________________________________

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

(dále jen „Zásady“)

 1. Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) představuje právní rámec ochrany osobních údajů platný na celém území EU, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. GDPR přebírá všechny dosavadní zásady ochrany a zpracování údajů, na nichž unijní systém ochrany osobních údajů stojí a potvrzuje, že ochrana cestuje přes hranice současně s osobními údaji.
 2. V souladu s tím dále Obecné nařízení rozvíjí a posiluje práva lidí dotčených zpracováním, a to v obou složkách: mít (získávat) informace o tom, které jejich údaje jsou zpracovávány a proč, a domáhat se dodržování pravidel, včetně nápravy stavu. GDPR klade systematicky důraz na vymahatelnost práv lidí a povinností správců (odpovědných za zpracování).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

1.1 PROVOZOVATEL

 1. Obchodní firma nebo název A-SHIFT s.r.o.
 2. Sídlo či místo podnikání Švermova 128,Liberec 20 Ostašov,460 10
 3. Identifikační číslo 27563383
 4. Webová aplikace www.amsoil.cz
 5. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem   1.1.2019
 6. Provozovatel provozuje výše uvedenou Webovou aplikaci. V rámci Webové aplikace jsou Provozovatelem zpracovávány Osobní údaje uvedené v bodě 3.2 za účelem/účely uvedenými níže v bodě 3.3.

1.2 PLATNOST UVEDENÝCH ÚDAJŮ A AKTIVIT

V Zásadách jsou označené platná a neplatná vyjádření. Vyjádření jsou strukturována do nečíslovaných seznamů.

1.3 SPRÁVCE

 1. Správce je osoba, která data spravuje, maže, zapomene, upravuje, přenese, zajišťuje mazání dat ze všech záloh

Jméno: Leopold Peroutka
Emailová adresa: info@amsoil.cz

 1. Provozovatel jakožto správce Osobních údajů tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu práv Subjektu (jak je tento definován níže) souvisejících se zpracováním jeho Osobních údajů.

2. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY

Uvedení souvisejících dokumentů.

☒ Tyto Zásady doplňují Obchodní podmínky, které jsou dostupné v sekci Obchodní podmínky

3. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ

3.1 SUBJEKT

Subjektem je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají (dále jen „Subjekt“). Subjekt není právnická osoba. Údaje vztahující se k právnické osobě tak nejsou osobními údaji.

3.2 OSOBNÍMI ÚDAJI SE ROZUMÍ

Pro potřeby těchto Zásad se Osobními údaji rozumí:

☒ Email

☒ Jméno a příjmení

☒ Telefon

☒ Informace o nákupu (zboží, cena, množství, obsah košíku)

☒ Po přihlášení do systému evidujeme informace o návštěvě Subjektu určité stránky a prohlédnutí obsahu Webové aplikace

3.2.1 Citlivé údaje

Ve specifických a níže uvedených příkladech můžeme shromažďovat tyto citlivé údaje:

 • žádné

3.3 ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektů jsou používané k těmto účelům (službám):

☒ Obchodní činností komunikace o objednávce, zpracování objednávky a smlouvy ve smyslu uvedeném v Obchodních podmínkách po dobu:  zpracování obchodní činnosti (objednávky). Pokud Subjekt neposkytne své Osobní údaje, není možné uzavřít smlouvu s Provozovatelem a/nebo mu poskytnout služby z ní vyplývající. Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele. Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou Osobní údaje (kromě e-mailové adresy a telefonního čísla) dále zpracovávány a uchovávány po dobu 5 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi Provozovatelem a Subjektem.

☒ Obchodní sdělení, Newsletter – poslání nabídky na zboží nebo službu, a zpráv, které vedou k prodeji do doby odhlášení subjektu z odběru obchodních sdělení.

☒ Remarketing – zařazení do remarketingového publika, zpracovatelem Cookies je třetí strana, obvykle Google, Sklik, Facebook. Remarketing slouží k zobrazení reklamního sdělení návštěvníkům webu po dobu: 30 dnů.

☒ Zkvalitnění našich služeb a obsahu Webové aplikace (např. pro návrh úpravy Webové aplikace) po dobu: 2 let

3.4 ZPRACOVATELÉ

Kdo jsou zpracovatelé, které používají správci ke zpracování osobních údajů a firmy třetích stran:

☒ Interní evidence údajů v nástrojích: webová aplikace Zpracovatele  K výše uvedeným účelům.

☒ Google LLC („společnost Google“) se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké k údajům: Cookie za účelem Remarketingu, který  umožňuje znovu oslovit Subjekt, kteří už v minulosti navštívili Webovou . Reklamy se jim můžou zobrazovat, když prochází jiné weby v Obsahové síti Google. Remarketing. Provozovatel využívá služby G Suite a Google Cloud Platform, jejichž provoz je v souladu s evropskými standardy ochrany osobních údajů.

☒ Seznam.cz, IČO: 26168685, k jakým údajům: Sklik je český PPC systém společnosti Seznam.cz, který umožňuje zobrazování reklamy ve vyhledávání na Seznam.cz a na nejnavštěvovanějších webech internetu. Návštěvník příchozí přes reklamu Sklik je pak rozeznán díky uloženému záznamu v jeho počítači – souboru cookie s platností 30 dní. Remarketing. Subjekt bere na vědomí, že může docházet k ukládání cookies společnosti na jeho zařízení.

☒ Facebook Inc., Menlo Park, Kalifornie, USA k jakým údajům: Ukládá Cookies přizpůsobovat a měřit reklamy a vytvářet bezpečnější prostředí. Více informací: https://www.facebook.com/policies/cookies/

☒ Heureka Shopping s.r.o., k jakým údajům: Informace o nakoupeném zboží, Email a účelům: zaslání emailu s žádostí o hodnocení nákupu.

3.5 AKCEPTACE / SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Akceptace / souhlas se zpracováním osobních údajů vyjadřují Subjekty těmito způsoby:

☒ Aktivním odsouhlasením (zakliknutím):  v objednávkovém procesu zatržením „Souhlasím s Obchodními podmínkami a Zpracováním osobních údajů“.

☒ Souhlas se vyjadřuje samotným zadáním osobních údajů a jejich odesláním (tj. kliknutím na příslušné tlačítko). Na stránce je informace o zpracování osobních údajů. Souhlas vyplývá z kontextu a procesu. Subjekt bere na vědomí, že odesláním vyplněného registračního formuláře započne zpracovávání Osobních údajů Provozovatelem.

☒ Přihlášením svými registračními údaji.

☒ Registrovaný zákazník nemá objednávkovém procesu souhlas s „Souhlasím s Obchodními podmínkami a Zpracováním osobních údajů“ za účelem zasílání Newsletteru. V tomto případě se řídíme nastavením v jeho účtu.

Pokud Subjekt neposkytne své Osobní údaje, není možné Provozovatelem poskytnout služby uvedené v kapitole 3.3 . Osobní údaje jsou v této souvislosti nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby či produktu Provozovatele.

3.6 NEOSOBNÍ ÚDAJE

Pro přehlednost uvádíme neosobní údaje, které evidujeme, tj. není potřeba souhlas Subjektu.

 • ☒ Cookies nutné pro běh Webové aplikace
 • ☒ Anonymní návštěvy stránek (např. URL, prohlížeč, geolokace, operační systém návštěvníka)

3.7 PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Provozovatel vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování Osobních údajů.
 2. Subjekt je povinen Provozovateli poskytnout pouze pravdivé a přesné Osobní údaje.
 3. Subjekt má právo svůj souhlas (v případech, kde zpracování Osobních údajů probíhá na základě souhlasu) se zpracováním poskytnutých Osobních údajů kdykoliv odvolat na emailové adrese Správce. Odvolání souhlasu se zpracováním Osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti Provozovatelem. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování Osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je‐li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Subjekt má dále právo:

 1. přístup k Osobním údajům;
 2. na opravu poskytnutých Osobních údajů;
 3. na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
 4. na omezení zpracování Osobních údajů;
 5. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

V případě, že by se Subjekt domníval, že Provozovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 1. požádat Provozovatele o vysvětlení, a to e-mailem na emailovou adresu Správce
 2. vznést námitku proti zpracování a požadovat e-mailem zaslaným na emailovou adresu Správce  , aby Provozovatel zajistil odstranění takto vzniklého stavu (např. blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů). Provozovatel o námitce neprodleně rozhodne a informuje Subjekt. Nevyhoví-li Provozovatel námitce, má Subjekt právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Subjektu obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 3. Požádá-li Subjekt o informaci o rozsahu či způsobu zpracování svých Osobních údajů, je mu Provozovatel povinen tuto informaci předat neprodleně, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti Provozovatelem na adrese Správce
 4. Pokud Subjekt uplatní právo na přístup k Osobním údajům v elektronické formě, Provozovatel mu požadované informace poskytne rovněž v elektronické formě, ledaže Subjekt požádá o jiný způsob poskytnutí informací.
 5. Provozovatel je oprávněn v případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných Osobních údajů účtovat přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Subjektem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.
 2. Ve vztahu k této Webové aplikaci mohou být Osobní údaje přenášeny přes mezinárodní hranice k místům, kde se nacházejí servery podporující Webové stránky.
 3. Subjekty, kteří prostřednictvím registračního formuláře poskytnou své Osobní údaje za účelem uzavření smlouvy s Provozovatelem či poskytnou souhlas se zpracováním Osobních údajů tak činí dobrovolně, svým jménem a Provozovatel jejich činnost nijak neřídí.
 4. Znění Zásad může Provozovatel změnit či doplňovat. O každé takové změně Provozovatel informuje Subjekty e-mailem nejméně 30 dnů před nabytím účinnosti změn.
 5. Tyto Zásady nabývají účinnosti dnem uvedeném v kapitole 1.
O cookies na našich webových stránkách

Používáme cookies, abychom vám poskytli ty nejlepší zkušenosti na našich stránkách. Pokračováním v prohlížení souhlasíte s jejich používáním. Čti více...